PrintShop sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

1. PrintShop không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà khách hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ PrintShop sang khách hàng, trừ khi do lỗi của PrintShop gây ra

2. Sai hoặc thiếu nội dung khi đăng sản phẩm hoặc người mua cung cấp sai thông tin

3. Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web

4. Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba

5. Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi

6. Những giao dịch bên ngoài sự cho phép và quản lí của PrintShop